Utsatte grupper

Svelgvansker kan oppstå ved:

  • Slag
  • Hodeskade
  • Hjernesvulst
  • Multippel Sklerose
  • Parkinsons sykdom
  • Medfødte hjerneskader
  • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), bulbær type
  • Kreft i munnhule og svelg
  • Generelt nedsatt allmenntilstand, for eksempel hos eldre og kronisk syke

Eldre

Svelgvansker har vist seg å forekomme hos over halvparten av beboere på alders- og sykehjem. Mange av disse pasientene utsettes for mat og væske ned i lungene, og påfølgende lungebetennelse. Oppslag i media om underernæring hos pasienter i pleieinstitusjoner, har sannsynligvis mer sin årsak i spise- og svelgvansker enn mangel på mat og drikke. Bedring av svelgfunksjonen kan innebære en betydelig forbedring av livskvaliteten.

(Kilde: Hans H. Elverland, Øre-nese-halsavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø) 

Slagpasienter

Hvert år rammes om lag 15 000 mennesker av hjerneslag i Norge, og lammelse av svelgefunksjonen kan forekomme hos mer enn halvparten av pasientene de tre første døgnene (1). Studier viser at dysfagi rammer fra 30–50% av alle slagpasienter. Det kan forlenge rehabiliteringsperioden og øke risikoen for død. Noen studier viser at opp til 70% av slagpasientene aspirerer (2). Selv om hosterefleksen er intakt, anbefales det å få testet pasientens svelgefunksjon klinisk.

(Kilde: «Svelgetesting hindrer dødsfall», Sykepleien nr. 9/2005. Av Liv Rugås, høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud, Eli Fossan Rasmussen og Hilde Presberg, kliniske spesialister i sykepleie og logopedene Liv Bjor og Grethe Opsahl ved Sykehuset Buskerud HF.)

(Litteratur: 1. Perry L. Screening swallowing function of patients with acute stroke. Part one: Identification, implementation and initial evaluation of a screening tool for use by nurses. Journal of Clinical Nursing 2001;Vol 10 (4):pp 463-473. 2. Daniels SK, Brailey K, Priestly DH, Herrington LR, Weisberg LA, Foundas AL. Aspirations in Patients With Acute Stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2001; (vol 79) no 1:14-19.)  

 

Du forlater nå mic-key.no

Du har valgt en lenke som tar deg til en annen nettside. Klikk avbryt for å bli på denne siden, eller fortsett for å gå videre